Mantralaya-868

(The greatest knowledge of Dwaita Siddhanta of our Mantralaya Rayaru)

Date : Feb 12 2020

Background

Dear Devotees:Namaskara,

RASARUSHIHI SRI APPANACHARYAHA   DEVATAA SRI RAGHAVENDRA GURUHU
MAE ISHTAARTHHA SIDDHAYAE

We all humbly pray to our RasaRushi Bichali Japadakatti Sri Appanacharyaru and Devata, Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru to fulfill our Desires.

The greatest qualities of our Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru is meticulously described in Sri Raghavendra Vijaya  the Mahaakaavya  by Sri Narayanacharyaru.

CHITTE CHEN MRUDUTAA SHIREESHA SADRUSHE HAIYANGAVEENAMSHILAA
GAAMBHEERYAM YADI YASYA SAHA ANDHUHU UDADHIHI SHAASTRESHU CHET PAANDITEE
ACHARYO VIBUDHESHITUHU KALAYATE VIDYAARTHHITAAMAAADARAAT
OUDAARYAM YADI KALPA PAADAPAMUKHAAHA SAMBHAAVAYANTEARTHHITAAM

Rayaru’s heart is too kind and delicate like the Shireesha Pushpa, even the fresh cow’s butter after making ghee may become hard but not the heart of our Rayaru. Serious like the ocean it will look like a well. When we just think of our Rayaru’s Paanditya – Pratibhaa and Gnyana, Sri Bruhaspatiacharyaru the Guru of Indradeva desires to be the student of our Rayaru. The magnanimity and kind heart of Rayaru resemble Kalpavruksha and Kamadhenu.

The greatest knowledge of Dwaita Siddhanta of our Mantralaya Rayaru’s kind concern, care and sincere efforts put forth by our Adhidaiva are described in Mantralaya(868).

Meaning:

Mantralaya Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru is practically following the advice of Sri Krishna Paramatma in accordance to BHAGAVADGEETA. Paramahamsacharyaru always with a divine smile, full of joy and cheerful, Sthhitapragnyaru - Samachittaru. Rayaru is second to none in sharing the happiness with patience, describing the greatness of Sri Hari in all the Ashramas, right from childhood to Sanyasa. Mixed with all jovially with a magnanimous heart, always liberal. The same attitude is completely elevated and blossomed in Manukuloddhaara, Bhaktaanugraha, Vishwabhaktapremi. What ever we devotees ask, pray are definitely fulfilled by our Mantralaya Saint. Famous and popular as Kalpavruksha Kamadhenu and Chintamani. Too kind, generous, liberal. Famous as DAANA SHOORA KARNA. The greatest quality of magnanimity of our Rayaru cannot be excelled by others.

Manakaragi Neeragi Kelidanu Tappade Koduva
Kodugai Daani Daanashoora Karnaru!

Sri Shankukarnaru was fed with the Daityakula and the Kshaatrakula wealthy life style of grandeur and so desired Vipratva Paramahamsatva. Knowing the Mahima of Sri Hari and the Mahima of our Mahaan Sri Vayudevaru Sri Hanuma Sri Bheemasenaravataari  Sri Anandateertha Bagavatpadacharyaru. Desired the sober life and the company of satvikas and sajjanas. So Sri Hari blessed to take the Avataara as our Sri Vyasarajateertharu and Sri Raghavendrateertharu. It is heartening to know though the climatic conditions are not favourable, even then our Paramahamsa Peethhaadhipatees continued their timely Sanchaara. Sri Raghavendrateerrha. Amidst the busy tight schedule during sanchaara, really amazed to know that Sri Raghavendrateertharu found time for Granthha Rachana. Our Sri Raghavendrateertharu  during the night, without taking rest and sleep. Always extensive reading, writing and the chintana of our Paramatma Sri Hari Sri Laxmeekantha

Uoorooru Sanchaara Aayaasa Vishranti Lekkisade Idee Raatri
Granthhantaranga Pravesha Vyaasanga Barevanige Chintane

Continued even today! Never cared for popularity, collection, nor canvassing of His knowledge. Top priority for Manukuloddhaara. Never liked the show - Aadambara. Openly said DAMBHAA SODHA, Our Swami Sri Harisarvottama is above all, Swami is on the top. Blessing all the devotees of this universe irrespective of caste, creed, religion, nation, gender and age. Our Mantralaya  Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhouma is the PAATHHOJA OF SRI HARI.

EEDE BHAVAT PAADA PAATHHOJA MAADHYAAYA BHOOPI BHOOYO BHAYAAT PAAHI BHO
SRI RAGHAVENDRARYA SRI RAGHAVENDRARYA SRI RAGHAVENDRARYA PAAHI PRABHO

The Sinner is one who is not remembering our Rayaru!

Mantralaya Rayara Nenasadavane Paapi

Remembering our Rayaru let us surrender to the lotus feet of our Rayaru! Fulfills all our desires and Blesses as our Rayaru is always  engaged in our welfare.

Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertharu is Paramagnyani, efficient and well versed in all the branches of knowledge of Dwaita Adwaita. Always tried for the harmony between the TriMatashhas of

Dwaita Adwaita and Vishistadwaita. Disliked the finding of disparity and creating  limitations.

POORVOTTARAA AMITA TARANGA CHARATSU HAMSA
DWAITA SIDDHANTA GNYANA PARINATARU SRI RAGHAVENDRATEERTHARU

The knowledge of our Rayaru is vast and wide. The Efficient and expert, Rayaru’s eminence of Madhwa Siddhantada is too powerful. Even during the sleep if we ask anything, ready to answer and say this much of alphabets are in Madhwa Siddanta. This is the great Boon of Sri Hari!

SRI HARIYA DIVYA VARA!

Mantralaya Rayaru is Sadguni Paaraavaari! The ocean of all the finest noble qualities The kind concern, care and the heart of Rayaru are all  described  meticulously in

Sri Raghavendra Vijaya by Sri Naryanacharyaru:

CHITTE CHEN MRUDUTAA SHIREESHA SADRUSHE HAIYANGAVEENAMSHILAA
GAAMBHEERYAM YADI YASYA SAHA ANDHUHU UDADHIHI SHAASTRESHU CHET PAANDITEE
ACHARYO VIBUDHESHITUHU KALAYATE VIDYAARTHHITAAMAAADARAAT
OUDAARYAM YADI KALPA PAADAPAMUKHAAHA SAMBHAAVAYANTEARTHHITAAM

Sri Raghavendrateertharu’s heart is too soft like the Shireesha flower. Even the fresh butter of the cow, may become hard after making ghee, but not the heart of our Rayaru. So soft and kind, the affectionate kind concern of our Rayaru towards the devotees cannot be described in mere words. Rayaru is a great Paramagnyani.Sri Bruhaspatiacharyaru the Guru of Sri Indradeva desires to study under Rayaru. In giving Daana etc. Daanashoora Karna cannot be compared to our Rayaru. In fulfilling the devotees desires our Rayaru excels Kalpavruksha and Kamadhenu. Today the crores and crores of devotees in this universe are in the seva of our Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru

TAPTA  KAANCHANA SANKAASHAM AKSHAMAALAAM KAMANDALUM
DORBHYAAM DADHAANA KAASHAAYA VASANAM RAMA MAANASAM
YOGEENDRA VANDYAANGHRIM TULASEE DAAMA VAKSHASAM
GNYANA BHAKTI TAPAHA PURNAM DHYAYET ISHTAARTHH SIDDHAYE

Mantralaya Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru is residing on the sacred bank of Tungabhadra in Vara Mantrala below the Bhavya Divya Neela Brindavanada. Mantralaya Sri Raghavenrateertharu is Sri Vayu Aavesharu, Sukharooparu, not given up his body, worshipping Sri Vedavyasa Sri Narahari Manthhanadamakara    Sri Krishna Krishnatmaka Sri MoolaRamadevaru Japa Taporataru quite comfortable. The body of our Rayaru is shining like the gold, that too when it was burnt. Wearing the most attractive  Kaashaaya Vastra the Tulaseemaala of the neck lies up to the Naabhi,  Holding the Japamaala in the right hand and the kamandalu in the left hand Rayaru is Akhanda Deergha Japarataru! WE PRAY TO OUR  GNYANA BHAKTI TAPAHA PURNA RAYARU TO FULFILL ALL OUR DESIRES. Laziness, too fond of sleep and eating habits are always disliked by our Sri Hari Sri Vayu Sri GuruMadhwaryaru and our Mantralaya Rayaru, active, sportive, encouraging, optimistic are most welcome to acquire. Wordsworth’s lines always hold good: A THING OF BEAUTY IS JOY FOR EVER! The mentality of our poets always find interesting things. We must be grateful and express our gratitude that these are all provided by your blessings!

SWAMI NEE DAYAPAALISIDA BADUKU HASANIGE
HULUSIGE NINNA KARUNEYONDE KAARANAVU

Those who think in terms are the Sadaachaarees and the  Sadbhaktas! Only such people are the Harikaaraas of SRI HARISARVOTTAMA SRI VAYUJEEVOTTAMA! This is magnified in all the Avataaras of our Mantralaya Rayaru as Sri Prahalada – Sri Bahleeka – Sri Vyasarajateertharu

SATYADA NICHCHALA PUNYA PANIVAARADA MAHAPOORA
BHAKTARANUDDHARISIDENEMBA HIRITANA MEREDILLA
HITA SANTASA CHAITANYA KALE BHARAVASE SRI MOOLARAMARU
TUMBIHARU YEMBA VINAYA RAYA  SADAACHAARA  STUTYA!

Our divine saint of this universe Mantralaya Sri Raghavendrateertharu never said that I HAVE DONE IT ONLY SAID THAT OUR SRI MOOLARAMADEVARU’S ANUGRAHA IS RESPONSIBLE FOR ALL THIS!

Our Mantralaya devotees of this universe  have to ponder the thoughts about our Adhidaiva Karunaalu Sri Raghavendrateertharu and try to see and take an imprint of the divine personality of Rayaru through our inward eyes.

Ee Nittinali Naavella Rayara Vyaktichitrana Chittabhittiyalotti Bhaktiyali
Dhyaanisuta Samarpitaraagona! Ishtaarthha Siddhisona!


   || BICHALI JAPADAKATTI SRI APPANACHARYA PRIYA MANTRALAYA
   SRI RAGHAVENDRATEERTHA GURUBHYO NAMAHA||

 

 

Poem

 
 

Swami Sri Krishna Paramatma Bhagavadgeeteyali Helidudanu

Chaachoo Tappade Badukinali Roodhisi Aacharipa Shreshthharu

Namma Mantralaya Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhouma

Paramahamsacharyaru! Mahan Daivee Chetanaru! Sadaa

Santasa Sambhrama Hurupu Utsaaha Samachittaru  Ee Hiriguna

Chaitanyapurnatva Rayara Horatu Mattobbarilla!

Baalya Mitrarara Vadanaata Anudinavoo Nagunaguta

Yellaraloo Bereyuva Karuni Udaari Dheerodaataru

Purvaashrama Yatyashramagalaloo Vande Teranaada Bhaava

Haasu Kokkaagihudu! Manakaragi Neeraagi Kelidanu Tappade Koduva

Kodugai Daani Daanashoora Karnaru!  Daityakula Kshaatrakula

Vaibhavopeta Baduku Anubhavisi Vipratva Paramahamsatva

Balavaagi Bayasidaru Rutumaana Mahime Hirimeyaritu Sri Acharyara

Sadaachaaraanusaara Sri Hariya Poojisuta Lokahitachintaneyale Kriyaasheelaru

Namma Mantralaya Rayaru! Pratikoola Havaamaana Lekkisade

Herala Sanchaara Biduvillada Dinachari Kaarya Baahulya Inthhadarale

Granthha Rachaneya Kaarya Sogasaagi Nirvahisidaru Rayaru

Uoorooru Sanchaara Aayaasa Vishranti Lekkisade Idee Raatri

Granthhantaranga Pravesha Vyaasanga Barevanige Chintane

Sri Laxmikanthana Nenahu Sadaa Saagihudu Rayarali Indigoo Eegaloo

Janapriyate Sambhaavane Ivugaligella Rayaru Yendoo Belekottilla

DWAITA SIDDHANTA GNYANA PARINATARU SRI RAGHAVENDRATEERTHARU

Madhwa Siddhantada Granthhagalali  Intishtu Aksharagalive

Ee Granthhada Arthha Heegide Yendu Nikharadali Heluva

Aamoolaagra Tilidiruva Gnyana Proudhime   Pratibhe

SRI HARIYA DIVYA VARA!

 

Sadguna Paaraavaari! Rayara Karune Mamate Kakkulate Bannanege

Nijakoo Meeriddu! Sri Raghavendra Vijayadali Sri Naryanacharyaru:

 

CHITTE CHEN MRUDUTAA SHIREESHA SADRUSHE HAIYANGAVEENAMSHILAA

GAAMBHEERYAM YADI YASYA SAHA ANDHUHU UDADHIHI SHAASTRESHU CHET PAANDITEE

ACHARYO VIBUDHESHITUHU KALAYATE VIDYAARTHHITAAMAAADARAAT

 OUDAARYAM YADI KALPA PAADAPAMUKHAAHA SAMBHAAVAYANTEARTHHITAAM

 

Sri Raghavendrateerthara Hrudaya Manasu Atyanta Komala

Sukomala Shireesha Pushpadante! Ashte Gaambheerya Samudradante

Shaastra Paanditya Pratibhe Parinata Yeshtendare Devategala Guru

Sri Bruhaspatiacharyaru Rayara Shishyatva Vahisalu Bayasuvaru

Apaara Oudaarya Kalpavruksha Kamadhenuvanoo Meeriparu

Namma Adhidaiva Karunaalu Mantralaya Rayaranu Naavella

Sevipevu Aashraya Padedihevu Vishwada Kulakoti Mantralaya Bhaktaru

 

TAPTA   KAANCHANA SANKAASHAM AKSHAMAALAAM KAMANDALUM

DORBHYAAM DADHAANA KAASHAAYA VASANAM RAMA MAANASAM

YOGEENDRA VANDYAANGHRIM TULASEE DAAMA VAKSHASAM

GNYANA BHAKTI TAPAHA PURNAM DHYAYET ISHTAARTHH SIDDHAYE

 

Mantralaya Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru Paavana

Tungabdreya Dadada Vara Mantralayada Bhavya Divya Neela Brindavanadadi

Sri Vedavyasa Sri Narahari Manthhanadamakara Sri Krishna Krishnatmaka

Sri MoolaRamadevara Archane Japa Taporataru

Sukharooparu Sri Vayu Aavesha Sri Raghavendrateertharu

Kaayisida Kempaada Chinnadante Holeva Maikaanti

Vandu Kaiyali Japasara Mattondu Kaiyali Kamandalu

Kaashaayavastra Kamaneeya Vesha Koralali Tulaseemaale

Yedetumba shobhipudu Sadaa Gnyana Bhakti Taponirataru

Somaaritana Nidde Badakutana Hottebaakatana  Gantumukha

JolumukhaSri Hari Sri VayuGuruMadhwaryarige Mantralaya Rayarige Yendoo Seradu!

Santasada Samachitta AtmavIshwaasa Bharavase Satata Prayatnasheelate

Bhakti Drudha Nambike Kriyaasheela Daivabhaktarige Geluvu Kattitta Gantu

SRI HARISARVOTTAMA SRI VAYUJEEVOTTAMA

SAARUVA HARIKAARARU SHREEKAARARU! Yella Avataragalali Mantralaya Rayaru

SATYADA NICHCHALA PUNYA PANIVAARADA MAHAPOORA

BHAKTARANUDDHARISIDENEMBA HIRITANA MEREDILLA

HITA SANTASA CHAITANYA KALE BHARAVASE SRI MOOLARAMARU

TUMBIHAREMBA VINAYA SADAACHAARAVE

Namma Vishwada Daivee Santa Mantralaya Rayara Baddhate

KANDU JAGAVINDU BERAGAAGIHUDU

 

Ee Yellavanoo Kuritu Chintane Atyavashya Vishwada Mantralaya Rayara Bhaktarige

Ee Nittinali Naavella Rayara Vyaktichitrana Chittabhittiyalotti Bhaktiyali

Dhyaanisuta Samarpitaraagona!

 RASARUSHIHI BHIKSHAALAYA JAPADAKATTI SRI APAANACHARYAHA

DEVATA SRI RAGHAVENDRA GURUHU MAE ISHTAARTHHA SIDDHAYE

 Vishwada Mantralaya Bhaktare Namra Ee Bhaava

Nammella Ishataarthha Siddhige Rahadaari Nijakoo!

|| Bichali Japadakatti Sri Appanacharya Priya Mantralaya
Sri Raghavendrateertha Gurubhyo Namaha ||