<= Back

Sri Raghavendra Tantra by Sri Krishnavadhootaru

Prathama Patala  HTML
  PDF
Dwiteeya Patala, MantranuVarnanam Naama HTML  PDF
Trateeya Patala, Sri Raghavendra Hrudayam Naama HTML  PDF
Chaturthha Patala, Pooja Vidhanam Naama HTML  PDF
Panchama Patala, RakshaKavacham Naama HTML  PDF
Shashthha Patala, Bandha Mochana Kavacham Naama HTML  PDF
Sapta Patala, Pratyaksha Siddhi Prada Naama HTML  PDF
Astama Patala, Sahasra Naama HTML  PDF
Navama Patala, Abhaya Pradana Naama HTML  PDF
Dashama Patala, Khagagateer Naama Pradakshina Gadyam HTML  PDF
EkaDasha Patala, AksharaMalika HTML  PDF
Trayodasha Patala, Pada Pooja Vidhana HTML  PDF
Apat Pariharana Stotram HTML  PDF
Daaridrya Mochana Stotra HTML  PDF
Dukhkha Pariharna Stotra HTML  PDF
Guru Sampadaka Stotra HTML  PDF
Karavalamba Stotra HTML  PDF
Kshamarpana Stotra HTML  PDF
Pratikoola Swaanukoola Stotra HTML  PDF
Rahasyopaakhyaana Stotra HTML  PDF
Rogaharna Stotra HTML  PDF
Runu Mochaka Stotra HTML  PDF
Samsaarodharana Stotra HTML  PDF
Santosha Prada Stotra
HTML  PDF


Orginal Source : Sri Y.P Balakrishna
Sri Raghavendhrathanthra, Sri Ibharampuradheesha prakashana
Speical thanks to Sri Y.P Balakrishna for this noble work